Songdo Property Listing

* Note: 1 USD = 1,300 KRW
Songdo-dong Apartment (High-Rise)
Songdo-dong Apartment (High-Rise)
Songdo-dong Efficency Apartment
Songdo-dong Apartment (High-Rise)
Songdo-dong Efficency Apartment
Songdo-dong Apartment (High-Rise)
Songdo-dong Apartment (High-Rise)
Songdo-dong Apartment (High-Rise)
Songdo-dong Apartment (High-Rise)